งานบริหารทั่วไป

น.ส.วันเพ็ญ ทองคุ้ม

นางสาววันเพ็ญ ทองคุ้ม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ส่วนงานสารบรรณ

น.ส.กาญจนา ม่วงมา นางสาวกาญจนา ม่วงมา
หัวหน้าส่วนงานสารบรรณ
เบอร์ติดต่อภายใน 5241
นางสาวสุดารัตน์  ชลเดช
เจ้าหน้าที่ส่วนงานสารบรรณ
เบอร์ติดต่อภายใน 5123

ส่วนงานบุคลากร

น.ส.ปิยะดา ทองจันทร์ นางสาวปิยะดา ทองจันทร์
หัวหน้าส่วนงานบุคลากร
เบอร์ติดต่อภายใน 5120
น.ส.ศตคุณ สุวรรณศรี นางสาวศตคุณ สุวรรณศรี
เจ้าหน้าที่ส่วนงานบุคลากร
เบอร์ติดต่อภายใน 5120

ส่วนงานประชาสัมพันธ์

น.ส.กาญจนา ม่วงมา นางสาวกาญจนา ม่วงมา
หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อภายใน 5241

ส่วนงานช่วยอำนวยการ

น.ส.วันเพ็ญ ทองคุ้ม นางสาววันเพ็ญ ทองคุ้ม
หัวหน้าส่วนงานช่วยอำนวยการ
เบอร์ติดต่อภายใน 5240
น.ส.กาญจนา ม่วงมา นางสาวกาญจนา ม่วงมา
เจ้าหน้าที่ส่วนงานช่วยอำนวยการ
เบอร์ติดต่อภายใน 5241