งานบริการการศึกษา

อ.ดร.ปิยะชาติ บริสุทธิ์

อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ บริสุทธิ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน 5220

ส่วนงานกิจการนักศึกษา

อ.ฉ้อยฝ้า แซ่คู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉ้อยฝ้า แซ่คู่
หัวหน้าส่วนงานกิจการนักศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน 5220
น.ส.อังคณา วิบูลย์ศักดิ์ชัย นางสาวอังคณา วิบูลย์ศักดิ์ชัย
เจ้าหน้าที่ส่วนงานกิจการนักศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน 5220

แผนกกีฬา

ผศ.ดร.สมบัติ เกตุสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เกตุสม
หัวหน้าแผนกกีฬา
เบอร์ติดต่อภายใน 5610

แผนกนักศึกษาวิชาทหาร

อ.สุรเชษฐ ลิ้มเฉลิม อาจารย์สุรเชษฐ ลิ้มเฉลิม
หัวหน้าแผนกนักศึกษาวิชาทหาร
เบอร์ติดต่อภายใน 5610
น.ส.วิริยา น้อมจิตรกตัญญู นางสาววิริยา น้อมจิตรกตัญญู
เจ้าหน้าที่แผนกนักศึกษาวิชาทหาร
เบอร์ติดต่อภายใน 5100

ส่วนงานสวัสดิการนักศึกษา

อ.ฉ้อยฝ้า แซ่คู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉ้อยฝ้า แซ่คู่
หัวหน้าส่วนงานสวัสดิการนักศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน 5220

แผนกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา

อ.ฉ้อยฝ้า แซ่คู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉ้อยฝ้า แซ่คู่
หัวหน้าแผนกกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
และทุนการศึกษา

เบอร์ติดต่อภายใน 5210
น.ส.พรพัชร์ชา พิทักษ์คุณาวงษ์ นางสาวพรพัชร์ชา พิทักษ์คุณาวงษ์
เจ้าหน้าที่แผนกกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
และทุนการศึกษา

เบอร์ติดต่อภายใน 5210
อ.ภัชรี วาดี อาจารย์ภัชรี วาดี
เจ้าหน้าที่แผนกกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
และทุนการศึกษา

เบอร์ติดต่อภายใน 5210

แผนกบริการทางสุขภาพและบริการห้องพยาบาล

อ.สุรัชฎา เมขลา อาจารย์สุรัชฎา เมขลา
หัวหน้าแผนกบริการทางสุขภาพและบริการห้องพยาบาล
เบอร์ติดต่อภายใน 5215

แผนกประกันอุบัติเหตุ

อ.สุรัชฎา เมขลา อาจารย์สุรัชฎา เมขลา
หัวหน้าแผนกประกันอุบัติเหตุ
เบอร์ติดต่อภายใน 5215

ส่วนงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

อ.สมบัติ แซ่เบ๊ อาจารย์สมบัติ แซ่เบ๊
หัวหน้าส่วนงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เบอร์ติดต่อภายใน 5220