กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ผศ.ดร.ศรีสมร ผ่องพุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ผ่องพุฒิ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

น.ส.วันเพ็ญ ทองคุ้ม

นางสาววันเพ็ญ ทองคุ้ม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

น.ส.นิตยา คลังคา

นางสาวนิตยา คลังคา
หัวหน้างานแผนและคลัง

ผศ.วิทยา พาสุกรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พาสุกรี
หัวหน้างานบริหารสินทรัพย์

อ.ดร.ปิยะชาติ บริสุทธิ์

อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ บริสุทธิ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา

อาจารย์ ดร.พัสกร สิงห์โต
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายพิสิฐ ลิ้มอารีย์สุข

นายพิสิฐ ลิ้มอารีย์สุข
หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ