โครงสร้างองค์กร

1. งานบริหารทั่วไป
    1.1 ส่วนงานสารบรรณ
    1.2 ส่วนงานบุคลากร
    1.3 ส่วนงานประชาสัมพันธ์
    1.4 ส่วนงานช่วยอำนวยการ
2. งานแผนและคลัง
    2.1 ส่วนงานพัสดุ
          2.1.1 แผนกจัดหา (จัดซื้อ, จัดจ้างจ้าง, เช่า)
          2.1.2 แผนกงานควบคุมคลัง
    2.2 ส่วนงานบริหารการเงินและงบประมาณ
          2.2.1 แผนกการเงินและบัญชี
          2.2.2 แผนกแผนและงบประมาณ
          2.2.3 แผนกเบิกจ่าย
          2.2.4 แผนกประเมินผลและรายงาน
3. งานบริหารสินทรัพย์
    3.1 ส่วนงานจัดหารายได้
    3.2 ส่วนงานอาคารสถานที่
    3.3 ส่วนงานยานพาหนะ
    3.4 ส่วนงานบริการรักษาความปลอดภัย
4. งานบริการการศึกษา
    4.1 ส่วนงานกิจการนักศึกษา
          4.1.1 แผนกกีฬา
          4.1.2 แผนกนักศึกษาวิชาทหาร
    4.2 ส่วนงานสวัสดิการนักศึกษา
          4.2.1 แผนกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา
          4.2.2 แผนกบริการทางสุขภาพและบริการห้องพยาบาล
          4.2.3 แผนกประกันอุบัติเหตุ
    4.3 ส่วนงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
5. งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    5.1 ส่วนงานทะเบียนนักศึกษา
    5.2 ส่วนงานระบบฐานข้อมูล
6. งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    6.1 ส่วนงานเทคโนโลยีการศึกษา
    6.2 ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    6.3 ส่วนงานห้องสมุด