ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2.1ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

2.3 ร่างขอบเขตTORครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

2.4 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

2.5 ร่างประกาศ e-bidding(ครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น)

2.6 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น)