ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์มัลติมีเดียสำหรับห้องประชุม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2.1 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์มัลติมีเดียสำหรับห้องประชุม

2.3 ขอบเขตTORครุภัณฑ์มัลติมีเดียสำหรับห้องประชุม

2.4 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มัลติมีเดียสำหรับห้องประชุม

spec_30032567.pdf

×

2.5 ประกาศ e-bidding(ครุภัณฑ์มัลติมีเดียสำหรับห้องประชุม)

2.6 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครุภัณฑ์มัลติมีเดียสำหรับห้องประชุม)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ครุภัณฑ์มัลติมีเดียสำหรับห้องประชุม)