ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน Interactive แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2.1 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน Interactive

2.3 ขอบเขตTORเครุภัณฑ์ห้องเรียน Interactive

2.4 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องเรียน Interactive

2.5 ประกาศ e-bidding(ครุภัณฑ์ห้องเรียน Interactive)

2.6 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(Interactive)