ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน เพชรบพิตรฯ

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุน “เพชรบพิตร” ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุน “เพชรบพิตร” เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.30 น. ผ่านช่องทาง Zoom Meeting ที่ผ่านมาแล้วนั้น
บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน “เพชรบพิตร” จำนวน 7 ราย (รายชื่อตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนScan QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม “นักศึกษาทุนเพชรบพิตร 2565”
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุน “เพชรบพิตร” และขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาประเภทอื่นๆ ได้ที่แผนกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา