ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด

2.1 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

2.3 ร่างขอบเขตTORเครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

2.4 คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

2.5 ร่างประกาศ e-bidding(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์)

2.6 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์)