ประชุมสภามหาวิทยาลัย 13-2564

ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครัตนโกสินทร์ มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 ให้กับกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม สน.บน. ชั้น 2 อาคาร 100 ปี