ประกาศข่าวสำหรับนักศึกษาต้องการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

เรื่องเอกสาร ทุกคนจะต้องมีเอกสาร คนละ 2 ใบ คือ

1. ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

2.ใบขอสำเร็จการศึกษา

โดยเอกสารทั้งหมด สามารถโหลดเพื่อกรอกข้อมูล และดำเนินการให้ส่วนในส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพื่อเซ็นกำกับในเอกสาร เช่น ห้องสมุด กิจการนักศึกษา เป็นต้น และเริ่มชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 - 31 มีนาคม 2564 แล้วนำส่งที่ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวัน่ถ่ายรูป