ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่ Auditorium พร้อมอุปกรณ์

2.1 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม

2.4 คุณลักษณะเฉพาะห้องประชุม Audiotorium

2.6 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด

2.3 ร่างขอบเขตTORเครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่

2.5 ร่างประกาศ e-bidding(ครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่)