ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและส่งเสริมประสิทธิภาพของหน่วยงาน

2.1 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างศักยภาพฯ

2.3 ร่างขอบเขต TOR ครุภัณฑ์เสริมสร้างศักยภาพฯ

2.4 คุณลักษณะครุภัณฑ์สำหรับการเสริมสร้างศักยภาพฯ

2.5 ร่างประกาศ e-bidding ครุภัณฑ์เสริมสร้างศักยภาพฯ

2.6 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างศักยภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์