การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 5
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564

ณ อาคารศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มีนาคม 2564

กลุ่มที่ 1 การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

- วิศวกรรมการออกแบบ และการก่อสร้าง

- การจัดการอาคาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

- วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

- วิศวกรรมเครื่องกลและระบบอัตโนมัติ

- วิศวกรรมอุตสาหการ

- วิศวกรรมวัสดุ

- คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

- พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

- กฎหมาย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

- การศึกษาและภาษาศาสตร์

- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

- บริหารธุรกิจ

- การจัดการ

- บัญชีและการตลาด

- เศรษฐศาสตร์

กลุ่มที่ 3 การออกแบบและงานสร้างสรรค์

- สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

- ศิลปะประยุกต์และงานสร้างสรรค์