ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12-2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 22 ธ.ค. 63

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
โดยมี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาส
สวัสดีปีใหม่ 2564 ให้กับกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม สนบน. ชั้น 2อาคาร 100 ปี