สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

อ.สุรเชษฐ์ ลิ้มเฉลิม
อาจารย์สุรเชษฐ ลิ้มเฉลิม
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.เพ็ญนภา เจริญศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา เจริญศิลป์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ศศิวิมล โมอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล โมอ่อน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

อ.ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ บริสุทธิ์

อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ บริสุทธิ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

อ.ดร.อุทุมพร สมพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร สมพงษ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

อ.ดร.โชคชัย เชื้อหนองทอน

อาจารย์ ดร.วัชรฌาณ์ ครองเคหา
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาภาษาไทย

อ.สัณหกัญญา อรุณธารี

อาจารย์สัณหกัญญา อรุณธารี
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาไทย

อ.เครือหวาย พรหมมา

อาจารย์เครือหวาย พรหมมา
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาไทย

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ฟ้าใส สามารถ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.สุมาลี ศรีชัยสวัสดิ์

อาจารย์สุมาลี ศรีชัยสวัสดิ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.สุรเชษฐ์ ลิ้มเฉลิม

อาจารย์สุรเชษฐ ลิ้มเฉลิม
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ยุภาวรรณ ดวงอินตา
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ภัชรี วาดี

อาจารย์ภัชรี วาดี
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

ผศ.วิทยา พาสุกรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พาสุกรี
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

อ.ดร.สมบัติ เกตุสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เกตุสม
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

อ.ดร.อนุวัฒน์ ถืออยู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ ถืออยู่
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ