สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อ.มาศวิกา ไชยภู

อาจารย์มาศวิกา ไชยภู
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อ.ดร.สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อาจารย์ ดร.สุพจน์ ไทยสุริยะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อ.มโนรัตน์ สมคะเนย์

อาจารย์มโนรัตน์ สมคะเนย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อาจารย์ ไดเอเดมา อะกอนทอน รองคิลี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อ.รุ่งฤดี นาอ่อน

อาจารย์รุ่งฤดี นาอ่อน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล