สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ฉัตรกมล รอดประเสริฐ

อาจารย์ฉัตรกมล รอดประเสริฐ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ผศ.ดร.เสกสรร จันทรจำนง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร จันทรจำนง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

Mr.Daisuke Ueno

อาจารย์ Daisuke Ueno
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ

อาจารย์ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ปองพนธ์ สวนศรี

อาจารย์ปองพนธ์ สวนศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ฉัตรวัฒน์ หวังศิริกำโชค

อาจารย์ฉัตรวัฒน์ หวังศิริกำโชค
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

อาจารย์ Keisuke Kajino
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น