สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ฉัตรวัฒน์ หวังศิริกำโชค

อาจารย์ฉัตรวัฒน์ หวังศิริกำโชค
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ผศ.ดร.เสกสรร จันทรจำนง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร จันทรจำนง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ไดสุเกะ อุเอะโนะ

อาจารย์ไดสุเกะ อุเอะโนะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ

อาจารย์ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ปองพนธ์ สวนศรี

อาจารย์ปองพนธ์ สวนศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ฉัตรกมล รอดประเสริฐ

อาจารย์ฉัตรกมล รอดประเสริฐ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.เคสึเกะ คาจิโนะ

อาจารย์เคสึเกะ คาจิโนะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น