สาขาวิชาภาษาจีน

อ.ณัชภัทร อัจฉราวรรณ

อาจารย์ณัชภัทร อัจฉราวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน

อ.ดร.ปรมินทร์ ประภาการ

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ ประภาการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อ.วรรษมน เสริมชูวิทย์กุล

อาจารย์วรรษมน เสริมชูวิทย์กุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อ.ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล

อาจารย์ ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อ.อนัญญา ตั๋นประเสริฐ

อาจารย์อนัญญา ตั๋นประเสริฐ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อ.อรรฉรา ไชยอนันต์สิน

อาจารย์อรรฉรา ไชยอนันต์สิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

Ms.Qiuming Luo

อาจารย์ Qiuming Luo
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

Ms.Pengge Li

อาจารย์ Pengge Li
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อ.สมบัติ แซ่เบ๊

อาจารย์สมบัติ แซ่เบ๊
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน