คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ทรงสิทธิ์ สอนรอด
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

อ.ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

อาจารย์ ดร.สุพจน์ ไทยสุริยะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล

อาจารย์ ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

น.ส.ภาสินี นาควิเชียร

นางสาวภาสินี นาควิเชียร
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์

อ.ณัชภัทร อัจฉราวรรณ

อาจารย์ณัชภัทร อัจฉราวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์ฉัตรวัฒน์ หวังศิริกำโชค
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.มาศวิกา ไชยภู

อาจารย์มาศวิกา ไชยภู
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อ.สุรเชษฐ์ ลิ้มเฉลิม

อาจารย์สุรเชษฐ์ ลิ้มเฉลิม
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

น.ส.ศิริวรรณ กาญจนวงศ์

นางสาวศิริวรรณ กาญจนวงศ์
นักวิชาการศึกษา

นายชลนที ราชรุจิทอง

นายชลนที ราชรุจิทอง
นักวิชาการศึกษา

น.ส.สุภาสิณี บุญประสพ

นางสุภาสิณี ปานเอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

น.ส.ชยาภรณ์ กาญจนพิบูลย์

นางสาวชยาภรณ์ กาญจนพิบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายรณกฤต ระหว่างสุข

นายรณกฤต ระหว่างสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารและแผน

นายชลนที ราชรุจิทอง

นายชลนที ราชรุจิทอง
นักวิชาการศึกษา

นายโชติพงศ์ วงศ์สัมมาชีพ

นายโชติพงศ์ วงศ์สัมมาชีพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.นวพร กังเจริญ

นางสาวนวพร กังเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป