สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อ.กัลยา รัตนศิวะ

อาจารย์กัลยา รัตนศิวะ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อ.พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร

อาจารย์พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อาจารย์ ดร.พัสกร สิงห์โต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อ.วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์

อาจารย์วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อ.พีรศุษม์ ทองพ่วง

อาจารย์พีรศุษม์ ทองพ่วง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ผศ.ดร.หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อ.ดร.มนต์รวี ทองเสน่ห์

อาจารย์ ดร.มนต์รวี ทองเสน่ห์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อ.ธรรญชนก นิลมณี

อาจารย์ธรรญชนก นิลมณี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ