สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

อาจารย์กีรติ วิจักขณะ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

อ.มยุรี สวัสดิ์เมือง

อาจารย์มยุรี สวัสดิ์เมือง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

อ.จุฑามาศ ราห์ม

อาจารย์จุฑามาศ ราห์ม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

อ.กฤติกา มาอินทร์

อาจารย์กฤติกา มาอินทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ