สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

อาจารย์กิตติ ธารอุดมโชค
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

อ.รพีพร เพ็ญเจริญกิจ

อาจารย์รพีพร เพ็ญเจริญกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

อ.จิตติมา จันทรพร

อาจารย์จิตติมา จันทรพร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

อาจารย์เผิง หวัง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

อาจารย์ ดร.ชัชชุดา จิระนันทิพร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

อาจารย์จิระวดี เตียประพงษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)