สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

อาจารย์กิตติ ธารอุดมโชค
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

อ.รพีพร เพ็ญเจริญกิจ

อาจารย์รพีพร เพ็ญเจริญกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

อ.จิตติมา จันทรพร

อาจารย์จิตติมา จันทรพร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

อาจารย์ Wang Peng
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

อาจารย์ ดร.ชัชชุดา จิระนันทิพร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิระวดี ตั้งสกุลทองปาลี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)