สาขาวิชาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงศ์ พลับพลึง
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาธิป วิทาโน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สมคะเนย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ ดร.ศุภรดา พิมพ์พรรค์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด