สาขาวิชาการจัดการ

ผศ.ดร.ธิติมา พลับพลึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พลับพลึง
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

ผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจีพัชร์ พาสุกรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

อ.สุรัชฎา เมขลา

อาจารย์สุรัชฎา เมฆขลา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์ ดร.ศุภมาส เจียมรังสรรค์

อาจารย์ ดร.ศุภมาส เจียมรังสรรค์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์ ดร.เกวลี แก่นจันดา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

อ.นงลักษณ์ ลัคนทินากร

อาจารย์นงลักษณ์ ลัคนทินากร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ผศ.วันดี หิรัญสถาพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี หิรัญสถาพร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์ ดร.ณัฐปภัสร์ ฤทธิ์วัฒนวาณิช
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์ ดร.พรพิมล ขำเพชร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ