คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อ.พีรศุษม์ ทองพ่วง

อาจารย์พีรศุษม์ ทองพ่วง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สมคะเนย์

ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สมคะเนย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

น.ส.สาวิตรี เสนาพิทักษ์

นางสาวสาวิตรี เสนาพิทักษ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ

อ.อรพินท์ อิ่มจงใจรักษ์

อาจารย์อรพินท์ อิ่มจงใจรักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์กีรติ วิจักขณะ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ผศ.ดร.ธิติมา พลับพลึง

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธิติมา พลับพลึง
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์กัลยา รัตนศิวะ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ผศ.ดร.ปิยะพงศ์ พลับพลึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงศ์ พลับพลึง
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

อ.กิตติ ธารอุดมโชค

อาจารย์กิตติ ธารอุดมโชค
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

น.ส.ปรีชยา ปิ่นมะณี

นางสาวปรีชยา ปิ่นมะณี
นักวิชาการศึกษา

น.ส.ชไมพร คงโพ

นางสาวชไมพร คงโพ
นักวิชาการศึกษา

น.ส.มนทกานต์ พิระพงศ์

นางสาวมนทกานต์ พิระพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

น.ส.สวัสดิ์ ชมภูจักร์

นางสาวสวัสดิ์ ชมภูจักร์
นักวิชาการศึกษา

นางธวัลรัตน์ สุติคา

นางธวัลรัตน์ สุติคา
นักวิชาการศึกษา

น.ส.พรรณิภา วีระกิตติสิน

นางสาวพรรณิภา วีระกิตติสิน
นักวิชาการศึกษา

น.ส.อริษา พลนาค

นางสาวธนัฐดา ไทยขำ
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายบริหารและแผน

น.ส.วิภาดา เขียนนอก

นางสาววิภาดา เขียนนอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.วันวิสา พังงา

นางสาววันวิสา พังงา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนภัสสรณ์ บุญเลี้ยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสาวิตรี จอมกิติชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป