หน้าแรก

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ เป็นองค์กรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะ ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศิลปกรรม การบริการและบริหารธุรกิจสู่สังคมการประกอบการ เพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนการจัดการศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพ บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม
2. ส่งเสริมการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี