RMUTR CON 2019

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 The 1st national Rmutr Conference และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 the first International Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 The 1st national Rmutr Conference และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 the first International Conference เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยได้ติดตามข้อมูลทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาทางด้านการวิจัย 

การพัฒนาทางด้านวิชาการของประเทศ และได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย ตลอดจนเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งนวัตกรรมการเรียนรู้แนวความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาและคิดค้นงานวิจัยเพื่อเป็นช่องทางในการคัดสรรผลงานการวิจัยที่มีศักยภาพนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำพล อาภาธนากร อุปนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางและกรอบงานวิจัยภายใต้ กระทรวงอุตสาหกรรมและนวัตกรรม ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องภาณุรังษีบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่:
ป้าย: