คณะ/วิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

– หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ม. และ รป.ด.)

– หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)


คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

– สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม- สาขาวิชาวิศกรรมการวัดคุม- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

– สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม- สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการ                                     ออกแบบชุมขนเมือง

– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรภายใน

– สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

– สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาด- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) – สาขาวิชาการจัดการ- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารนสนเทศทางธุรกิจ- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน)

คณะศิลปศาสตร์

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล- สาขาวิชาภาษาจีน – สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น- สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

– สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ – สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

– สาขาวิชาการโรงแรม – สาขาวิชาการท่องเที่ยว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

วิทยาลัยเพาะช่าง

*ภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม


– สาขาวิชาจิตรกรรมไทย

– สาขาวิชาหัตถศิลป์

– สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

*ภาควิชาออกแบบ


– สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

– สาขาวิชาออกแบบภายใน

– สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี

*ภาควิชาวิจิตรศิลป์


– สาขาวิชาจิตรกรรม

– สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

– สาขาวิชาประติมากรรมไทย- สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์-

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

 

– สาขาวิชาประติมากรรม

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

– สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)