ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยนานยาง โปลีเทคนิค

ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี อ.ปวริศร์ มาเกิด ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และหัวหน้างานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยนานยาง โปลีเทคนิค (Nanyang Polytechnic)จำนวน 4 ท่าน และร่วมพูดคุยแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การจัดฝึกอบรม และความร่วมมืออื่นๆ ณ ห้องประชุม 10508 ชั้น 5 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

rmutr_pr_18-7-61-2 rmutr_pr_18-7-61-3

rmutr_pr_18-7-61-4 rmutr_pr_18-7-61-5

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์