รับโล่เกียรติคุณ “ผู้ทรงคุณวุฒิยอดเยี่ยม”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิยอดเยี่ยม ซึ่งปฏิบัติตนในการประกอบสัมมาชีพอันสมควรแก่การยกย่องบุคคลต้นแบบความดี ในโอกาสงานอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งจัดขึ้นโดย มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตำบลมาบปลาเค้า และชุมชนบ้านปกากะญอ ณ ศูนย์การค้ามาร์เกต วิลเลจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

rmutr_pr_13-7-61-1 rmutr_pr_13-7-61-2

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์