รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข. สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข. สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โปรแกรมการศึกษาที่เน้นการสร้างผู้ประกอบการ สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น ๗ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://rcsee.rmutr.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์
: 0-2441-6000 ต่อ 1052
E-mail :
rcsee.rmutr@gmail.com
Line : rcsee.rmutr
rmutr_rcsee_23-3-61