ประกาศเจตนารมณ์ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดยการกระทำผิดจริยธรรมและจรรณยาบรรณการวิจัย