ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 2 และรอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th
** ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) ขอให้เข้าไปลงทะเบียนในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากับทาง ทปอ. เพื่อใช้สำหรับยืนยันสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 ผ่าน mytcas.com
** ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก รอบรับตรง (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ ให้ลงทะเบียนและรายงานตัวตามกำหนดการที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้
** ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านขั้นตอนการลงทะเบียน และขั้นตอนการรายงานตัว โดยให้ปฏิบัติขั้นตอนต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์”
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 024416000 ต่อ 2304, 2305