พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยในช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมใจทอดกฐินพระราชทานปัจจัย 1,715,160 ล้านบาท ถวายเป็นพุทธบูชา ในการนี้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ได้ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้มายัง ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา อีกทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ขออานิสงส์แห่งบุญ ส่งผลให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ กิจการงานสำเร็จลุล่วง สุขภาพแข็งแรง และขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตั้งจิตอธิษฐานน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว