พิธีเปิดโครงการ ตลาดนัดผลผลิตจากตำบลสู่ประชาคมอย่างยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(RMUTR U2T for BCG Market)

ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการ ตลาดนัดผลผลิตจากตำบลสู่ประชาคมอย่างยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(RMUTR U2T for BCG Market) โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายรัฐศาสตร์ ชิดชู และ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ สำหรับโครงการตลาดนัดผลผลิตจากตำบลสู่ประชาคมอย่างยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(RMUTR U2T for BCG Market) ทางมหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมจำนวน 150 คน นำเสนอผลิตภัณฑ์ จำนวน 113 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างรายได้จากสินค้าและผลิตภัณฑ์ ด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สู่ตลาดผู้บริโภคโดยตรงเพื่อนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปช่วยเพิ่มศักยภาพของสินค้าและบริการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับรายได้ให้ประชาชน ณ หอประชุมบัวสวรรค์ 1,500 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา