โครงการตลาดนัดผลผลิตจากตำบลสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการตลาดนัดผลผลิตจากตำบลสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( RMUTR U2T for BCG Market ) ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น เป็นต้นไป