ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ในการประกวดวาดภาพดิจิทัล รับโล่เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประกวดวาดภาพด้วยเทคนิคดิจิทัล ในหัวข้อ”พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” โดยในระดับอุดมศึกษา มีนักศึกษานักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่นาย นายธนพล ดาภูเขียว นอกจากนี้ยังมี นายนโรดม เนตรจุ้ย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวชวรีย์ สุทธิทวีโรจน์ และนางสาวกนกพร กระเสาร์ โดยมีพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร