ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
และรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >