ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เข้าร่วมงานนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2565 และเป็นผู้แทนอธิการบดี รับมอบโล่เกียรติยศรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ ประเภท ใช้ดี โดยมี นางสาวจงดี เศรษฐอำนวย ผู้แทนชุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ตำบลศาลายาและสวนผลไม้ลุงบุญเลิศ รับมอบประกาศเกียรติคุณ อีกทั้งนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับประเทศ ประเภทใช้ดี (ผลิตภัณฑ์จากใบบัว) ได้แก่ 1. นางสาวพรไพลิน เหลือสกุลชัย 2.นายวรุฒ หลำพริ้ง 3.นายธนกร คุ้มเงิน โดยมี ผศ.ดร.พรพิมล ศักดา อาจารย์วราภรณ์ ชะลอสันติสกุล และอาจารย์ชฎาพร ศรีรินทร์ เป็นทีมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ณ ห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่