มทร. รัตนโกสินทร์ ดูงานและหารือเกี่ยวกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเสท สหรัฐอเมริกา รศ.ดร. อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร. ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าประชุมกับสำนักงานเพื่อความยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยมีนางแจ๊คเกอลีน โอลเซน รองผู้อำนวยการสำนักงาน และนายเดวิด ฮาเวลลิค ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้งสองสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เดินหน้าในการดำเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของอธิการบดี โดยมุ่งเน้นด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2030 โดยมีแผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกมิติในการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการลด (reduction) และทดแทน (Offsetting) การปล่อยก๊าซคาร์บอน (Carbon Emission) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่งในการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดยุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วย
สำหรับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นประสบความสำเร็จในการดำเนินการเรื่องความยั่งยืนอย่างยิ่งทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยตั้งเป้าหมายในการปราศจากการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล (Fossil Fuel Free) ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยเชื่อมโยงการบริหาร บริการวิชาการ การเรียนการสอน และวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา