มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดี และคณะผู้บริหารจาก มทร. ทั้ง 9 แห่ง โดย มทร.รัตนโกสินทร์ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ อ.วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.นลินี แสงอรัญ รองอธิการบดี และผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ณ วังสระปทุม