คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
🔸สาขาวิชาการโรงแรม
🔸สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
🔸สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ไมซ์/อีเว้นท์)
📝รับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. กศน. หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
📌สอบถามรายละเอียด : 📲 061 4815054 หรือ Scan QR Code