มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา (MOU) กับโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เพื่อร่วมมือจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นทักษะอาชีพเฉพาะตรงกับหลักสูตรหรือสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยสามารถสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต เมื่อนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และเพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดีเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษา ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลยี โดยทาง มทร.รัตนโกสินทร์ มี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์