ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 4 Direct Admission

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านขั้นตอนการรายงานตัว โดยให้ปฏิบัติขั้นตอนต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์”

นักศึกษาท่านใดที่รายชื่อไม่ขึ้นในระบบ tcas (เฉพาะคุณวุฒิ ม.6) สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ที่ https://bit.ly/3xyA845

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 024416000 ต่อ 2304, 2305