มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับการพิจารณาเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ