โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ”

ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ลานเวทีกลางแจ้ง อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา