พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ

ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 18 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยมี ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นผู้มอบทุน ให้กับนักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยประพฤติและกระทำผิดวินัยอื่น และเป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ที่บิดามารดาผู้ปกครองมีฐานะยากจน โดยผ่านการคัดเลือกของอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านการเห็นชอบจากรองคณบดีและคณบดีที่นักศึกษาสังกัดอยู่ อีกทั้งมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวนเงิน 20,000 บาท ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา