การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ครั้งที่ 3/2564  นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ เป็นประธานในการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการประกอบด้วย นายวรมิตร ครุฑโต ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกูล ดร.รัชฎา จิวาลัย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ และ ดร.ฟ้าใส สามารถ ทั้งนี้  ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว  แถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาวิทยาลัย เรียงลำดับ  ชื่อ – สกุล ตามพยัญชนะไทย  ได้แก่  ลำดับที่ 1.ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน   ลำดับที่ 2.นายรพี  ม่วงนนท์  ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยถ่ายทอดการแถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มทร.รัตนโกสินทร์