ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตา MOU

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณาอ่านกำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์